Rodzaje form Pieczy Zastępczej

Rodzinna piecza zastępcza – co to jest?

Zgodnie z tym co mówi art. 2 ust. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, System Pieczy Zastępczej to:

„zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców”.

W praktyce rodzinna piecza zastępcza stanowi tymczasową formę opieki nam małoletnim dzieckiem, którego umieszczenie w danej RZ następuje na podstawie orzeczenia sądu. W takiej rodzinie dziecko może przebywać do 18 roku życia lub, w przypadku kiedy kontynuuje naukę, do ukończenia 25 roku życia- za zgodą rodziny zastępczej.

W przeciwieństwie do adopcji, rodzina zastępcza nie oznacza powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem. Oznacza to, że dziecko nie przejmuje nazwiska opiekunów, a oni z kolei nie mają pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Nie ma też obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka, chyba że jest się rodziną spokrewnioną.

 

Podział form Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na następujące formy:

 • Rodzinne domy dziecka
 • Rodziny zastępcze:
   • Rodziny spokrewnione
   • Rodziny niezawodowe
   • Rodziny zawodowe
    • Pogotowie rodzinne
    • Specjalistyczne
     • dla małoletnich matek
     • dla dzieci niepełnosprawnych

 

Charakterystyka rodzinnych form pieczy zastępczej:

Rodzinny dom dziecka 

 • kto może stworzyć: osoby obce – najczęściej małżeństwa
 • liczba dzieci: 8
 • działalność na podstawie umowy o prowadzenie rodzinnego domu dziecka, zawierana na 5 lat
 • zobowiązania:

Jeden z małżonków nie może kontynuować zatrudnienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty.

Istnieje obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach.

 • prawa:

Prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy).

Okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości ok. 1052 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ok. 1263 zł.

Rodzina Zastępcza Spokrewniona:

 • kto może stworzyć: dziadkowie lub rodzeństwo dziecka
 • liczba dzieci: 3
 • działalność na podstawie orzeczenia sądu
 • zobowiązania:

Istnieje obowiązek odbycia szkolenia według indywidualnego planu, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 • prawa:

Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości ok. 694zł. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym kwota wynosi ok. 905zł.

Rodzina Zastępcza Niezawodowa

 • kto może stworzyć: osoby z rodziny dziecka, np. ciotka, wujek lub osoby obce
 • liczba dzieci: 3
 • działalność na podstawie orzeczenia sądu
 • zobowiązania:

Istnieje obowiązek przejścia przez proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. obowiązkowe szkolenie w wymiarze 60 godzin

Co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

 • Prawa:

Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 1052 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1263zł.

.

Rodzina Zastępcza Zawodowa:

 • kto może stworzyć: osoby obce
 • liczba dzieci: 3
 • działalność na podstawie umowy o prowadzenie rodzinnego domu dziecka, zawierana na 4 lata z jednym z małżonków
 • zobowiązania:

Jeden z małżonków nie może kontynuować zatrudnienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty.

Istnieje obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach.

 • prawa:

Prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy).

Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

 

 • Pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

umieszcza się w niej do 3 dzieci do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

 • Specjalistyczna

Przeznaczenie:

dla małoletnich matek

dla dzieci niepełnosprawnych

dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich.