Misja

Stowarzyszenie Miejmy Siebie powstało w lipcu 2021 roku jako inicjatywa osób, którym bliska jest idea rodzicielstwa zastępczego i którzy w przeważającej większości jako rodzice zastępczy realizują już podobną pomoc w swoich rodzinach. Celem i misją Stowarzyszenia „Miejmy Siebie” jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. W związku z tym podejmujemy szereg działań, chcąc stworzyć przestrzeń, zarówno wirtualną jak i realną, dla rodzin o otwartych sercach i domach, wrażliwych na krzywdę innych, zwłaszcza dzieci. Jesteśmy również otwarci na współpracę z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego wykonującymi zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, innymi stowarzyszeniami i fundacjami, rodzinami zastępczymi spoza miasta Tarnowa oraz osobami chcącymi wesprzeć działania stowarzyszenia.