Statut

Pełen zakres naszych działań opisany jest w STATUCIE Stowarzyszenia
Poniżej przedstawiamy nasze główne cele:

1. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz poprawa jego wizerunku,
3. działalność na rzecz dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej, a także na rzecz ochrony praw dziecka,
4. działalność na rzecz rodziny i rodzicielstwa,
5. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
6. ochrona i promocja zdrowia, w tym organizowanie pomocy: pediatrycznej, pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej,
7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
cross