Jak zostać rodziną zastępczą?

1. Kto może zostać rodziną zastępczą?

W świetle ustawy pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom, osobom niepozostających w związku małżeńskim lub osobom samotnym, które spełniają poniże warunki:

• dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
▪ zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
▪ opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
• zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
• rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
• właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
• wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
• w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jak to wygląda w praktyce? Przeczytaj na blogu